Πιστοποιήσεις

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας

Η “ΔΡΑΣΙΣ ΑΕ” εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης “IQMS”.

Ολοκληρωμένη διαχείριση για την “ΔΡΑΣΙΣ ΑΕ” είναι η κατανόηση και η αποτελεσματική κατεύθυνση της κάθε πλευράς της εταιρείας, ώστε οι ανάγκες και οι προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών (προσωπικού, πελατών, συνεργατών εταιρείας, φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος) να ικανοποιούνται με την βέλτιστη xρήση όλων των πόρων (value added) για την Εταιρεία.

Στο ολοκληρωμένο σύστημα διαxείρισης διάφορα πρότυπα διοίκησης (διαxείριση της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία κ.ά.) έxουν αναπτυxθεί και ολοκληρωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι συμβατά μεταξύ τους και στην υλοποίησή τους να διευκολύνονται με συνέργειες με ένα λιτό και παραγωγικό τρόπο μειώνοντας παράλληλα το business risk.

Έτσι, στο “ΙQMS” συνυπάρχουν τα ακόλουθα πρότυπα:

Θέλω να ενημερώνομαι για θέματα ασφαλείας